มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21/08
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6035612003
นางสาวฐาปนี จันฉิม 
2
6035612006
นางสาวพิมพ์สิริ กลิ่นบุหงัน 
3
6035612010
นางสาววิไลวรรณ สีหนาท 
4
6035612016
นางสาวหทัยภัทร กรานสำราญ 
5
6035612021
นายรัชชานนท์ ทองจันทร์ 
6
6035612023
นายอภิชาญ แช่มชอง 
7
6035612028
นางสาวมนัสนันท์ อิ่มกระจ่าง 
8
6035612031
นางสาววริษฐา ทับทั่ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................