มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม 2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312404059
นางสาวสุกัญญา พึ่งเสดาะ 
2
6312404064
นางสาวอัจฉริยา แก้วคำ 
3
6312404079
นางสาวชัชชญา คุ้มคำ 
4
6312404080
นางสาวชลธิชา เพชรเดช 
5
6312404081
นางสาวลลิตา สุวรรณศร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................