มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 19/43
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5832602004
นางสาวปรียดา อ้นสาย 
2
5832602006
นางสาวปานตะวัน จันทรมณี 
3
5832602009
นางสาวพวงผกา สภาพัก 
4
5832602013
นางสาววรารัตน์ เหล็กสิงห์ 
5
5832602015
นางสาวศารยา เปรมสุข 
6
5832602018
นางสาวอมรรัตน์ ท่าชัย 
7
5832602019
นายกฤษฎา ตระกูลเดิม 
8
5832602022
นายธนชัย แสงศรี 
9
5832602024
นายพนา แสงเจริญ 
10
5832602026
นายมนตรี อำภา 
11
5832602027
นายวงศ์วรรธน์ จงธรรม์ 
12
5832602029
นายศุภกร พยาชม 
13
5832602030
นายศุภชัย อินทร์จันทร์ 
14
5832602031
นายสิทธิชัย มั่นมาตย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................