มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่ม 1
ระดับ เทคโนโลยีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712244001
นางสาวกนกกร ศรีสมบัติ 
2
5712244012
นางสาวอนัญญา กลีบลำดวน 
3
5712244015
นายกฤษฎา เดื่อคำ 
4
5712244018
นายก้องเกียรติ อินทร์สุข 
5
5712244020
นายกิตติศักดิ์ หลักแหล่ง 
6
5712244036
นายปนพณ ใจชื่น 
7
5712244047
นายศิวกร ทองคำ 
8
5712244050
นายสุวรรณโณ เมฆาลัย 
9
5712244052
นายอภิวุฒิ ชาภูวงค์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................