มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012407041
นางสาวจิราภา อุ่นเกตุ 
2
6012407042
นางสาวชนาธินาถ บัวผัน 
3
6012407043
นางสาวชนาภัทร ขำจุ้ย 
4
6012407044
นางสาวโชติกา เลื่อมโฉม 
5
6012407046
นางสาวดาราวรรณ บัวคำ 
6
6012407048
นางสาวธนัชชา พุ่มพวง 
7
6012407049
นางสาวธัญญาภรณ์ เดชาวุฒิ 
8
6012407050
นางสาวนภัสวรรณ นวนเกิด 
9
6012407051
นางสาวปิยธิดา พุทธประเสริฐ 
10
6012407052
นางสาวปิยพร กะริยะ 
11
6012407053
นางสาวมลฑิรา ฝั้นเครือ 
12
6012407054
นางสาวรุจิรดา สายบัว 
13
6012407055
นางสาววรรณภรณ์ จันทร์ศรี 
14
6012407056
นางสาววรรณา สระทองแซว 
15
6012407058
นางสาวศิริพร เงินทอง 
16
6012407059
นางสาวสุชาดา ขุมเพชร 
17
6012407060
นางสาวสุชาวดี เกตุขาว 
18
6012407061
นางสาวสุนิสา พรมเดช 
19
6012407064
นายไกรสร หัสมินทร์ 
20
6012407065
นายคมกฤช สังข์เมือง 
21
6012407066
นายจิรายุส สายทอง 
22
6012407067
นายณัฐศรัณย์ ดีจริง 
23
6012407069
นายธนากร คดคง 
24
6012407070
นายธีรศักดิ์ ศรีโสภณ 
25
6012407071
นายนันท์ธร ทองคำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012407072
นายปฏิพล แก่นมาก 
27
6012407074
นายพัฒนพงศ์ ทั่วดาว 
28
6012407075
นายไพรัช รัตนแย้ม 
29
6012407076
นายภควัฒน์ สุวรรณชัยชนะ 
30
6012407078
นายฤทธิเกียรติ พิมพ์เงิน 
31
6012407079
นายอนุศักดิ์ เอี่ยมประเสริฐ 
32
6012407080
นายชลากร พึ่งทรัพย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................