มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012407046
นางสาวดาราวรรณ บัวคำ 
2
6012407059
นางสาวสุชาดา ขุมเพชร 
3
6012407065
นายคมกฤช สังข์เมือง 
4
6012407075
นายไพรัช รัตนแย้ม 
5
6012407078
นายฤทธิเกียรติ พิมพ์เงิน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................