มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412606001
นางสาวกมลชนก เจริญสุข 
2
6412606003
นางสาวเกศกนก จำปาเงิน 
3
6412606004
นางสาวจันทิมา พุ่มคง 
4
6412606005
นางสาวณีรนุช นุ่มอิ่ม 
5
6412606006
นางสาวธัญญลักษณ์ หงอนไก่ 
6
6412606007
นางสาวธันย์ชนก พรมภู 
7
6412606008
นางสาวธิติมา แก้ววงศ์สา 
8
6412606009
นางสาวนัญณพัชร จันทร์โท 
9
6412606010
นางสาวนิลาวัลย์ วิเศษเขตการณ์ 
10
6412606011
นางสาวเนตรนภา จูด้วง 
11
6412606012
นางสาวปานทิพย์ คุ่ยดา 
12
6412606013
นางสาวพัทธ์ธีรา บุญยืน 
13
6412606014
นางสาวพิมพ์ชนก พฤกษะวัน 
14
6412606015
นางสาวแพรวพรรณ แสงอรุณ 
15
6412606016
นางสาวมาริษา เอมใจ 
16
6412606017
นางสาวระพีพรรณ สังข์เงิน 
17
6412606019
นางสาวศรัณย์พร คร้ามอ่อน 
18
6412606020
นางสาวศวรรยา ชิณโคตร 
19
6412606021
นางสาวกรัญญกรณ์ บุญเรือง 
20
6412606022
นางสาวสนิฐา คชนิล 
21
6412606023
นางสาวสรัญญา นิกดานนท์ 
22
6412606024
นางสาวสุดารัตน์ ด้วงสุววรณ 
23
6412606025
นางสาวสุนันทา อึงอาคม 
24
6412606027
นายเกียรติศักดิ์ แซ่ห่าน 
25
6412606028
นายเขตตะวัน เพ็ญจันทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6412606030
นายณัฐพงษ์ ทองมุข 
27
6412606032
นายธนกฤต ป้อมประเสริฐ 
28
6412606034
นายรัตติพงษ์ พลายวาส 
29
6412606035
นายวรวิช บางยิ้ม 
30
6412606036
นายวรัญญู ขุนหาญ 
31
6412606038
นายศุภกิจ ขุนนา 
32
6412606039
นายสิทธิชาติ สายทอง 
33
6412606040
นายอัคราช สุริยกิจเจริญ 
34
6412606041
นายอานนท์ สุขสวาสดิ์ 
35
6412606042
นายเอกชัย ต่อมยิ้ม 
36
6412606043
นางสาวปภัสราภา โสประดิษฐ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................