มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612629001
นางสาวจิราภรณ์ ทองอิน 
2
6612629003
นางสาวชัญญานุช เที่ยงดี 
3
6612629004
นางสาวณัฐนิชา สุนทะวงศ์ 
4
6612629006
นางสาวณีรนุช ครุฑเครือ 
5
6612629009
นางสาวปภาวี ครุฑบึงพร้าว 
6
6612629010
นางสาวปริณดา ดวงใจคำ 
7
6612629011
นางสาวพรอุมา กาญจนากาล 
8
6612629012
นางสาวพัชราภรณ์ อาทิตย์ 
9
6612629013
นางสาวมนต์นภา ขุนสิงห์ 
10
6612629014
นางสาววริศรา มีพยุง 
11
6612629015
นางสาวศตพร ทองปิ่น 
12
6612629016
นางสาวศศิประภา ทัพไทยดี 
13
6612629017
นางสาวศศิมาภรณ์ เพ็งยิ้ม 
14
6612629021
นางสาวอาร์มเม จานเก่า 
15
6612629023
นายทิวานนท์ ปากานนท์ 
16
6612629024
นายธิษณา ปานทิพย์ 
17
6612629025
นายศรายุธ คำยวง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................