มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512271001
นางสาวภาณุมาศ ทั่งโต 
2
6512271003
นางสาวสิริพร แท่งทอง 
3
6512271004
นายภาณุพงศ์ ลาช่อง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................