มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา จุลชีววิทยา กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6112212002
นางสาวกัญธิรา ทาปั๋น 
2
6112212003
นางสาวกานต์มณี วันทองสุข 
3
6112212004
นางสาวจุฑาลักษณ์ ปาวะนา 
4
6112212006
นางสาวนิธิกุล จันทร์ฉาย 
5
6112212008
นางสาวพลอยไพลิน เที่ยงอยู่ 
6
6112212009
นางสาวลลิตา พูลรักษ์ 
7
6112212010
นางสาววิภวานี พลรบ 
8
6112212011
นางสาวสุณัฐดา น้ำจันทร์ 
9
6112212012
นางสาวสุมินตรา ทับทัน 
10
6112212013
นางสาวไอติม นิคม 
11
6112212014
นายณัฐพงศ์ ม่วงขำ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................