มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412412001
นางสาวคณัญญ์นิชา แสนประสิทธิ์ 
2
6412412002
นางสาวกัลยณัฐ จันทร์พินิจ 
3
6412412003
นางสาวชาลิสา พุทธจันทร์ 
4
6412412004
นางสาวเชาว์ชิตา โรจน์อรุณ 
5
6412412006
นางสาวฐิตาจรีย์ ชุมปาน 
6
6412412007
นางสาวธนวรรณ เผ่าอินทร์จันทร์ 
7
6412412009
นางสาวธันย์ชนก มั่นคง 
8
6412412010
นางสาวนพมาศ สีมา 
9
6412412011
นางสาวนันทการ ดิษฐี 
10
6412412013
นางสาวปวีณ์สุดา ยะสุกิม 
11
6412412014
นางสาวพิกุลทอง แช่มช้าง 
12
6412412015
นางสาวมนัสนันท์ มงคลสวัสดิ์ 
13
6412412016
นางสาวระพีพร บุญสุข 
14
6412412018
นางสาววศินี เมฆโต 
15
6412412020
นางสาวศิริยาพร กันชัยภูมิ 
16
6412412023
นางสาวสาธิดา ศิริมงคลอัศวะ 
17
6412412025
นางสาวสุทธิดา ประเสริฐผล 
18
6412412026
นางสาวสุพพัตรา จูป่าแดด 
19
6412412027
นางสาวอาริษา แสนสุข 
20
6412412029
นายกิตติทัช ใหม่สวัสดิ์ 
21
6412412030
นายจิรภัทร เงื่อนจันทอง 
22
6412412032
นายณรงค์ชัย พรมขัน 
23
6412412037
นายสิทธิชาติ อิ่มเมือง 
24
6412412038
นายเอกสิทธิ์ หางาม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................