มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412268001
นางสาวณัฐพร สังข์ศรี 
2
6412268004
นายธารณรัฐ ยิ้มมา 
3
6412268005
นายวิสา ดาราน้อย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................