มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312614040
นางสาวธันย์ชนก มากเมือง 
2
6312614041
นางสาวปัทมพร อ่อนทา 
3
6312614050
นางสาวอภิสรา แจ่มศรี 
4
6312614051
นางสาวอารีรัตน์ โรจน์ปิยะวาทิน 
5
6312614057
นายธนพล บัวยิ้ม 
6
6312614059
นายนรภัทร เหลี่ยมมงคล 
7
6312614060
นายนาวิน สุขใหม่ 
8
6312614065
นายศิริชัย ตุ่นหรัด 
9
6312614075
นางสาวฐิตารีย์ ธรรมโชติ 
10
6312614076
นายธวัธชัย สุรารัตน์ 
11
6312614077
นายสิทธา ปานเพ็ชร์ 
12
6312614078
นายฌานวัฒน์ อินทกา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................