มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512268001
นางสาวณัฐนลี ยกยิ่ง 
2
6512268002
นางสาวณัฐริกา ทาสีดา 
3
6512268003
นางสาวสวรินทร์ เนธิบุตร 
4
6512268004
นายกฤษณพล หอมทอง 
5
6512268006
นายธนกร คงรอด 
6
6512268007
นายนที นาคสวน 
7
6512268008
นายปกรณ์ ใจชื้น 
8
6512268009
นายอณุวัฒน์ เม่นเกิด 
9
6512268010
นายอรรถพันธ์ คงปันนา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................