มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712409004
นางสาวกัลยารัตน์ สุวรรณ์ 
2
5712409011
นางสาวตวงพร เก็บเพ็ชร 
3
5712409015
นางสาวนิรชา คุ้มขัง 
4
5712409024
นางสาววันอุสา ไตรยาง 
5
5712409039
นายชิตณรงค์ บุญแร่ 
6
5712409046
นายยศกร สุขประเสริฐ 
7
5712409048
นายวรชิต รักไทย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................