มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชี กลุ่ม 1
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612615037
นางสาวสิริน ศิริแสน 
2
5612615042
นางสาวอธิติยา เคี้ยงสมบูรณ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................