มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512606036
นางสาวกนกอร เดชจุ้ย 
2
6512606037
นางสาวกัญญารัตน์ นันทะสุข 
3
6512606038
นางสาวจันทิมา แข็งเขตกิจ 
4
6512606039
นางสาวจิรัฐิติกาล อิ่มชม 
5
6512606040
นางสาวชลลดา ต๊ะขัน 
6
6512606042
นางสาวธันยธรณ์ พรมจักร์ 
7
6512606044
นางสาวนันทัชพร พลขันธ์ 
8
6512606045
นางสาวประกายดาว แซ่ลี 
9
6512606046
นางสาวพรนภา สุริยะ 
10
6512606047
นางสาวพิชยา เฉลิมสถาน 
11
6512606048
นางสาวพีรกานต์ จันทร์คีรี 
12
6512606049
นางสาวแพรวนภา จันวิสิต 
13
6512606050
นางสาววลัยลักษณ์ อยู่อ้น 
14
6512606051
นางสาววิชชุดา ภิญโญภาพ 
15
6512606052
นางสาวศศิธร เม็งเกตุ 
16
6512606053
นางสาวศิริมล เชิดชู 
17
6512606054
นางสาวศิวพร หารสูงเนิน 
18
6512606055
นางสาวสุธิดา มั่นพรม 
19
6512606056
นางสาวสุภาคินี จิรดา จีนสลุต 
20
6512606057
นางสาวสุภาพร ทะสร้อย 
21
6512606058
นางสาวสุภาเพ็น อินสุธา 
22
6512606059
นางสาวอรทัย มงคลคีรีโรจน์ 
23
6512606061
นายจารุเวศ ศักดิ์สิงห์ 
24
6512606062
นายจิระศักดิ์ ภูมิหมั่น 
25
6512606064
นายปัณณทัต จันทราวโรดม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512606065
นายพงศกร นิลบดี 
27
6512606066
นายพีรศิลป์ หาญคำ 
28
6512606067
นายรณชัย โพธิ์ปลัด 
29
6512606068
นายรัฐพล แสงสิงห์ 
30
6512606069
นายหัสถพล สิงห์โต 
31
6512606072
นางสาวธนาภรณ์ เจริญยิ่ง 
32
6512606073
นางสาวศิริลักษณ์ ดอนจันทร์ไพร 
33
6512606079
นางสาวน้ำผึ้ง แซ่ลี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................