มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612267001
นางสาวจีรวรรณ เมฆฉาย 
2
6612267004
นางสาวศศิธร บุตรศรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................