มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต 23/12
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6235615015
นางสาวพรรษชล จันทร์แจ้ง 
2
6235615036
นางสาวกาญจนา ไชยูปถัมภ์ 
3
6235615037
นางสาวกิติวรรณ ใจกุศล 
4
6235615039
นางสาวจิราพัชร พรมปาน 
5
6235615041
นางสาวณัฏฐนันท์ เรืองฤทธิ์ 
6
6235615042
นางสาวณัฐกานต์ ขำมัด 
7
6235615043
นางสาวณัฐชยา ปุทุชน 
8
6235615045
นางสาวณิชมน วัฒนกุลชัย 
9
6235615047
นางสาวธัญวรัตน์ ศรีสุข 
10
6235615049
นางสาวบุญญารัตน์ ดวงคำมุง 
11
6235615051
นางสาวปวันรัตน์ บัวศักดิ์ 
12
6235615052
นางสาวพฤกษา ภักดี 
13
6235615053
นางสาวภาวินี สายจิตร 
14
6235615054
นางสาวรัตติยากร ชอบธรรม 
15
6235615056
นางสาววิภาพร เยาวลักษณ์ 
16
6235615058
นางสาวสุกัญญา ศิริ 
17
6235615060
นางสาวสุพิชชา โกมลสวรรค์ 
18
6235615061
นางสาวสุภัทรา เนียมหอม 
19
6235615062
นางสาวอรนันท์ ประคำทอง 
20
6235615063
นางสาวอัจฉรา ไชยสัจ 
21
6235615065
นางสาวกฤติยาภรณ์ กลิ่นทวี 
22
6235615069
นางสาวชลธิชา ไชยสลี 
23
6235615072
นางสาวทวีวรรณ วรรณดี 
24
6235615076
นางสาวนัฐริณีย์ พลขันธ์ 
25
6235615088
นางสาววรรณพร เขียวบ้านยาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต 23/12
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6235615091
นางสาวสุพรรษา แก่นจรรยา 
27
6235615096
นางสาวเกวลิน จันทร์โท 
28
6235615097
นางสาวนฤมล ทิมจีน 
29
6235615098
นางสาวณัฐวีณ์ มีเครือรอด 
30
6235615099
นางสาววรารัตน์ จันคีรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................