มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต 23/12
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6235615036
นางสาวกาญจนา ไชยูปถัมภ์ 
2
6235615037
นางสาวกิติวรรณ ใจกุศล 
3
6235615039
นางสาวจิราพัชร พรมปาน 
4
6235615041
นางสาวณัฏฐนันท์ เรืองฤทธิ์ 
5
6235615042
นางสาวณัฐกานต์ ขำมัด 
6
6235615049
นางสาวบุญญารัตน์ ดวงคำมุง 
7
6235615054
นางสาวรัตติยากร ชอบธรรม 
8
6235615056
นางสาววิภาพร เยาวลักษณ์ 
9
6235615063
นางสาวอัจฉรา ไชยสัจ 
10
6235615096
นางสาวเกวลิน จันทร์โท 
11
6235615099
นางสาววรารัตน์ จันคีรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................