มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712607016
นางสาวนวรัตน์ มาน้อย 
2
5712607041
นายนรา จันทร์เเก้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................