มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 4
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5715602059
นางสาวบงกช พูลทอง 
2
5715602068
นางสาวรังสิมา แก้วสะแสน 
3
5715602078
นางสาวสกุณา อุ่นดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................