มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912407069
นางสาวรวินท์นิภา สอนท่าโก 
2
5912407087
นายจิรายุส จันทนาประเสริฐ 
3
5912407090
นายณัฐนนท์ ดาวลาย 
4
5912407098
นายวิวรรธน์ หวังเอื้ออัตตชน 
5
5912407157
นายชัยรัช มณีทัศน์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................