มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012220002
นางสาวธีราพร จันทร์ศรี 
2
6012220006
นางสาวศศิณา อ๊อดเอก 
3
6012220007
นางสาวหนึ่งฤทัย นิยมชัย 
4
6012220008
นางสาวอัปสรสวรรค์ ใจบุญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................