มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212224026
นางสาวธัญสุดา สาระคู 
2
6212224037
นายนิธิกันต์ ปริมิตร 
3
6212224042
นายภูดินันท์ สายคำตั้ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................