มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212224026
นางสาวธัญสุดา สาระคู 
2
6212224027
นางสาวนัทธมน ญาณมุข 
3
6212224028
นางสาววิมลสิริ แก้วนอก 
4
6212224029
นางสาวสุทธิรัตน์ ช่วยกลาง 
5
6212224030
นายกนกศักดิ์ กว้างจิตต์อารีย์ 
6
6212224031
นายจีรภัทร เพ็ญสุภา 
7
6212224032
นายชญานนท์ มันพร้าว 
8
6212224033
นายดนุพงษ์ นาคเกตุ 
9
6212224034
นายธนภูมิ นครจันทร์ 
10
6212224035
นายธนายุต เกตุแมน 
11
6212224036
นายธีรกานต์ สุพรหม 
12
6212224037
นายนิธิกันต์ ปริมิตร 
13
6212224038
นายพงษ์พัฒน์ หมื่นคำ 
14
6212224039
นายพินิจ ทุมเสน 
15
6212224040
นายพีรพัฒน์ ปั้นไล้ 
16
6212224041
นายภูชิต พันธ์มหา 
17
6212224042
นายภูดินันท์ สายคำตั้ง 
18
6212224043
นายวรปัญญา เกตุตรง 
19
6212224044
นายวรวิช คำเล็ก 
20
6212224045
นายวริทธิ์ธร นิรัญศิลป์ 
21
6212224046
นายวศิน สุวรรณไตรย์ 
22
6212224047
นายสุพัฒนกิจ ดาวลาย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................