มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 24/06
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6335603002
นางสาวธนพร แจ่มกระจ่าง 
2
6335603003
นางสาวนคศร สุธีภัทรลาวัลย์ 
3
6335603004
นางสาวนันทิชา ถุงคำตัน 
4
6335603005
นางสาวพนิดา ใคร้สา 
5
6335603007
นางสาวภัทรวดี ราชหลวง 
6
6335603008
นางสาวศิริภัสร์ แสงจันทร์ดา 
7
6335603009
นางสาวสุรางคณา ประจันสกุณี 
8
6335603010
นางสาวหนึ่งสุคนธ์ ชำนิ 
9
6335603011
นางสาวอรพินธ์ สุทา 
10
6335603013
นายจิรวัฒน์ บึงราษฏร์ 
11
6335603014
นายศิวกร ภูสมศรี 
12
6335603015
นายสุรชัย วงค์ถาติ๊บ 
13
6335603016
นายวรพล วรรณทวี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................