มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 24/06
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6335603003
นางสาวนคศร สุธีภัทรลาวัลย์ 
2
6335603012
นางสาวอาทิตติยา วงศา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................