มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312247009
นายฉัตรมงคล อุตบัววงศ์ 
2
6312247011
นายทิวัตถ์ กองธิราช 
3
6312247012
นายนรากุล ทรัพย์คูณเกล้า 
4
6312247013
นายบุญญลิต สิงห์ลอ 
5
6312247014
นายปฐวี รุ่งสนธยานนท์ 
6
6312247015
นายพันธกานต์ พาริตา 
7
6312247017
นายรัชชานนท์ คำเกิด 
8
6312247023
นายสุภวัทน์ สุขพลอย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................