มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5913109032
นางสาวฐิตินันท์ โหนนา 
2
5913109033
นางสาวนิชกมล ยะลา 
3
5913109034
นางสาวพรนภา มีชำนาญ 
4
5913109035
นางสาววันทนา เทียนสว่าง 
5
5913109037
นางสาวสิริทิพย์ ศรีนุเสน 
6
5913109038
นางสาวสุชาดา ราชวงค์ 
7
5913109039
นางสาวสุภาวรรณ บุญช่วย 
8
5913109040
นางสาวอรนลิน หมีดง 
9
5913109041
นายกฤษณะ แก้วบัวคำ 
10
5913109042
นายกิตติพงษ์ ตรีเศียร 
11
5913109043
นายคณากร พรมด่วน 
12
5913109044
นายจิรภัทร มีชัย 
13
5913109045
นายจิรวัฒน์ สวัสดี 
14
5913109046
นายชาญณรงค์ มานักฆ้อง 
15
5913109047
นายณัฏฐากร หวีวงษ์มา 
16
5913109048
นายณัฐวัตร สุริยวงค์ 
17
5913109049
นายนรเศรษฐ์ พะหงษา 
18
5913109050
นายนิติชัย ชมโลก 
19
5913109051
นายปรัชญา ขิงชัยภูมิ 
20
5913109052
นายปรัชญากรณ์ ยุพา 
21
5913109053
นายพินิจ พนัสจุฑาบูลย์ 
22
5913109054
นายภัทรชน แก้วสุริยะ 
23
5913109055
นายภานุวัฒน์ กองแก้ว 
24
5913109056
นายรัชชานนท์ อินกองงาม 
25
5913109057
นายวิทวัส ร่มสันเทียะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
5913109059
นายอภิรติ เจริญรูป 
27
5913109060
นายอัครชัย จันทะคะมุด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................