มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ฟิสิกส์ กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312230004
นางสาวจินดา ชายวอน 
2
6312230005
นางสาวชุติมา จันทะคุณ 
3
6312230007
นางสาวนนท์ทิญา ปัดถา 
4
6312230008
นางสาวนภาพร สีเสือ 
5
6312230009
นางสาวน้ำผึ้ง ถูวะสี 
6
6312230010
นางสาวปริศนา เถาเมฆ 
7
6312230011
นางสาวศศิธร บุญธรรม 
8
6312230012
นางสาวอภิญญา แดงจันที 
9
6312230013
นายชัยสิทธิ์ อ้นเพิก 
10
6312230014
นายวรเมธ สุธน 
11
6312230015
นางสาวพัชฎาภรณ์ โสพรม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................