มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 22/07
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6135622032
นายศุภกร พระไชยนาม 
2
6135622035
นางสาวพนัชกร พานไธสง 
3
6135622038
นางสาวเบญจมาภรณ์ สิงห์ลอ 
4
6135622039
นางสาวศุภลักษณ์ เสือเรือง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................