มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812207003
นางสาวจุฑามาศ บัวบานเเย้ม 
2
5812207004
นางสาวณัฐมนต์ ต่ายตามบุญ 
3
5812207007
นางสาวประภาศิริ เข็มทอง 
4
5812207009
นางสาวมณีวรรณ กองโกย 
5
5812207016
นายกฤษดา เทียนมั่น 
6
5812207024
นายพิทักษ์ เขียวแก้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................