มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012614006
นางสาวณัฐวิภา เทียนคำ 
2
6012614032
นายต้นตระการ โฉมเกตุ 
3
6012614036
นายปวินทร์ เมฆเจริญ 
4
6012614043
นายอชิตพล ปรีกมล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................