มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012614001
นางสาวกมลเนตร รถทอง 
2
6012614002
นางสาวกรกช ขุนทอง 
3
6012614003
นางสาวกุลรัตน์ แผนสุวรรณ 
4
6012614004
นางสาวชลิตา ทาสี 
5
6012614005
นางสาวณัชชา นุสวัสดิ์ 
6
6012614006
นางสาวณัฐวิภา เทียนคำ 
7
6012614007
นางสาวดลลัดดา นาเกลือ 
8
6012614008
นางสาวธนัชชา กุนากุล 
9
6012614009
นางสาวนภาวรรณ ศรีแก้ว 
10
6012614010
นางสาวพัชรินทร์ คำเหล็ก 
11
6012614011
นางสาวภูริชญา ทิพย์สันเทียะ 
12
6012614012
นางสาวมลฤดี สุขเจริญ 
13
6012614015
นางสาวศุรัชณี อุดมกิจมงคล 
14
6012614016
นางสาวสมัญญา รู้คุณ 
15
6012614017
นางสาวสิราวรรณ จิตรบรรเทา 
16
6012614018
นางสาวสุกัญญา มั่งจิ๋ว 
17
6012614020
นางสาวอมรรัตน์ ปักษากุล 
18
6012614021
นางสาวอารีรัตน์ ยอดน้อย 
19
6012614023
นายคณิน โตอุ่น 
20
6012614024
นายจิรพงศ์ จุลจันทร์ 
21
6012614025
นายเจษฎา หุ่นอินทร์ 
22
6012614026
นายชนาธิป เกษาพร 
23
6012614027
นายชุติเดช เกตุจีน 
24
6012614029
นายณัฐนัย นิ่มปาน 
25
6012614030
นายณัฐพล ศรีแก้ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012614031
นายณัฐวัฒน์ เปี่ยมศรีเพชร 
27
6012614032
นายต้นตระการ โฉมเกตุ 
28
6012614033
นายธนากร อำรุง 
29
6012614035
นายปทวี ปานกลิ่น 
30
6012614036
นายปวินทร์ เมฆเจริญ 
31
6012614037
นายพิธิภัทร เมืองเหลือ 
32
6012614039
นายวงศธร ทนุศักดิ์ 
33
6012614040
นายวิศรุต เจริญสุข 
34
6012614041
นายสหรัฐ ทรัพย์ผลไทย 
35
6012614042
นายสิทธิพล สิงหา 
36
6012614043
นายอชิตพล ปรีกมล 
37
6012614044
นายอิทธิพัทธ์ บัวศรี 
38
6012614089
นายเอกชัย ภาประเวศ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................