มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ แผน ก2
ระดับ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6467208003
นายวิทวัฒน์ ยินดี 
2
6467208004
นางสาวณัฐกานต์ มธุพจน์ 
3
6467208005
นางสาวรุ่งอรุณ ช้างบุญ 
4
6467208006
นางสาวพิมพ์ประภา อ่อนมิ่ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................