มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712606001
นางสาวกนกภรณ์ พัดขำ 
2
5712606020
นางสาวปัทมวรรณ บุญญาวงศ์ 
3
5712606029
นางสาวลลิตา สวัสดิ์ปรีชา 
4
5712606033
นางสาววีนัส มั่งขันหมาก 
5
5712606041
นางสาวสุนันทา แสนเตปิน 
6
5712606047
นายจักรพันธ์ เพชรสารพรม 
7
5712606058
นายมาริษ จันทร์เทศ 
8
5712606060
นายวุฒิชัย ทองประสาน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................