มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612407001
นางสาวกิติวรรณ บัวบาน 
2
6612407002
นางสาวจิตรทิวา บุตรโชติ 
3
6612407004
นางสาวจุฬาลักษณ์ ประสงค์ 
4
6612407005
นางสาวชลลดา บุศย์น้ำเพชร 
5
6612407006
นางสาวญาติกา เหมรักษ์ 
6
6612407008
นางสาวดวงหทัย ทองเพชร 
7
6612407009
นางสาวธิรดา จันทร์งาม 
8
6612407010
นางสาวนิยุตา พรหมศักดิ์ 
9
6612407011
นางสาวบัณฑิตา ดีนิสัย 
10
6612407012
นางสาวปณิตา แซ่เฮ้อ 
11
6612407013
นางสาวปภาวรินทร์ นาคสุวรรณ 
12
6612407014
นางสาวปรียาภรณ์ อุดมลาภ 
13
6612407015
นางสาวพรพิมล สละทอง 
14
6612407017
นางสาวเพ็ญพักตร์ ทาวี 
15
6612407018
นางสาววริศรา ขำจีน 
16
6612407019
นางสาววิจิตรา ปะทิ 
17
6612407021
นางสาวศิริกัญญา วัฒนแพทย์ 
18
6612407023
นางสาวสมฤทัย บุญช่วย 
19
6612407024
นางสาวสาวิตรี แย้มชูติ 
20
6612407025
นางสาวสิรินทรา แก้วนวล 
21
6612407026
นางสาวสิริรัตน์ อ้นเล่ห์ 
22
6612407027
นางสาวอรณิชา สังข์เครืออยู่ 
23
6612407028
นายจักริน ไชยมงคล 
24
6612407029
นายชนุวัฒน์ ฉิมมากรม 
25
6612407030
นายฐาปกรณ์ แจ่มดารา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612407032
นายณัฐพล สุทธิโชติ 
27
6612407033
นายณัฐวุฒิ ลาวจันทร์ 
28
6612407034
นายณัฐสิทธิ์ ชูศรี 
29
6612407035
นายธนภัทร นิ่มคำ 
30
6612407036
นายนวพล สิงคำมุง 
31
6612407037
นายบัณฑิต นันทโชติ 
32
6612407038
นายประจักษ์ ซิ้มอิ่ม 
33
6612407040
นายพีระพัฒน์ อ่อนปาน 
34
6612407041
นายไพรศักดิ์ คำจันดา 
35
6612407042
นายภูริภัทร จองป้อ 
36
6612407043
นายวรันยู ทรัพย์มา 
37
6612407044
นายอธิเชษฐ คำเจียก 
38
6612407060
นางสาวพิชานัน เถื่อนยัง 
39
6612407090
นายพีรพัฒน์ แก้วภู่ 
40
6612407091
นางสาวพรนิภา หนุนภิรมย์ขวัญ 
41
6612407094
นางสาวหทัยชนก วิเชียรสรรค์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................