มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612234002
นางสาวชลธิชา อินทพงษ์ 
2
6612234003
นางสาวณัฐวดี ทองบู่ 
3
6612234005
นางสาวพรสวรรค์ จันทร์เกษร 
4
6612234006
นางสาวพิจิตรา รอดเเสวง 
5
6612234007
นางสาวเพลงพิณ นกทอง 
6
6612234008
นางสาวเมธาพร กีตา 
7
6612234009
นางสาวลดาวัลย์ นรากรณ์ 
8
6612234010
นางสาวลลิดา ลิ้นจี่ 
9
6612234011
นางสาววชิรญาณ์ ภักดีโต 
10
6612234014
นางสาวสุวดี แก้วนึก 
11
6612234015
นางสาวออมสิน ดวงแก้ว 
12
6612234018
นายจักษ์ทิพย์ พลชารี 
13
6612234019
นายจีรวัฒน์ บัวนวน 
14
6612234020
นายชนวัฒน์ ชาญชกิจ 
15
6612234023
นายณัฐพงษ์ สำลีดี 
16
6612234024
นายณัฐพงษ์ สิทธิผิน 
17
6612234025
นายณัฐวุฒิ กลั่นยวง 
18
6612234026
นายณัฐวุฒิ แก้วจีน 
19
6612234028
นายทวิช งามขำ 
20
6612234029
นายนิธิพัฒน์ มะโนน้อม 
21
6612234030
นางสาวทัศนีย์ ท้วมใจหาญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................