มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม รุ่น 13
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6067259002
นายณัฐศาสตร์ คำสุข 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................