มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412103001
นางสาวกิตติยา ทองนาค 
2
6412103002
นางสาวจิราภา บารมี 
3
6412103003
นางสาวจิรารัตน์ คำพีระ 
4
6412103004
นางสาวชญาดา สิงห์สม 
5
6412103005
นางสาวชลิตา แสงหล้า 
6
6412103006
นางสาวฐิติพร โพธิ์ทอง 
7
6412103007
นางสาวณัชชา ทับยา 
8
6412103008
นางสาวทัศวัลย์ อุดมา 
9
6412103009
นางสาวธัญญลักษณ์ สุขวัฒน์ 
10
6412103010
นางสาวนริศรา สิงหา 
11
6412103011
นางสาวเนตรนภา พฤกตาล 
12
6412103012
นางสาวเบญจมาศ แซ่โล่ 
13
6412103013
นางสาวปนัดดา ยอดวิจารณ์ 
14
6412103014
นางสาวปานวาด คงปันนา 
15
6412103015
นางสาวพรชิตา เมฆบังวัน 
16
6412103016
นางสาวพัชราภา แสนบุญศิริ 
17
6412103017
นางสาวภัทรนันท์ ทองวัน 
18
6412103018
นางสาวมณฑิตา บวบมี 
19
6412103019
นางสาวมาติกา เวฬุวนาโชค 
20
6412103020
นางสาวรัตนาภรณ์ สายทอง 
21
6412103021
นางสาววิภาวี มันพร้าว 
22
6412103022
นางสาววิมลรัตน์ อุ๊ดจิ๋ว 
23
6412103023
นางสาววิลาสินี ซอมขุนทด 
24
6412103025
นางสาวศศินิภา กมลรัตน์ 
25
6412103026
นางสาวสุดารัตน์ ทับยัง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6412103028
นางสาวสุพัตรา อ่อนกำมา 
27
6412103029
นางสาวสุรารักษ์ พุทธศร 
28
6412103030
นางสาวอมราพร แป้นเกิด 
29
6412103055
นางสาวศิริพร แซ่เจี่ย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................