มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212418045
นางสาวขวัญจิรา ชื่นด้วง 
2
6212418056
นางสาวพัชรีพร คำเกิด 
3
6212418064
นางสาวศิริรัตน์ เครือเเสง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................