มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5913113001
นางสาวกรรณิการ์ บุญชู 
2
5913113002
นางสาวขนิษฐา บุญคำ 
3
5913113003
นางสาวจริยาพร ผิวผ่อง 
4
5913113004
นางสาวจุฑามณี สีนวน 
5
5913113005
นางสาวจุฑามาศ ศิริตา 
6
5913113006
นางสาวชนมาศ ยิ้มแย้ม 
7
5913113007
นางสาวณัฐชยา มาแก้ว 
8
5913113008
นางสาวณัฐญา บุญมา 
9
5913113009
นางสาวณัฐริกา มีเดช 
10
5913113010
นางสาวณัฐวิภา แสงรัตน์ 
11
5913113011
นางสาวเดือนฉาย จีนพุ่ม 
12
5913113012
นางสาวนภัสวรรณ ยกตรี 
13
5913113013
นางสาวนฤมล จันทะพนม 
14
5913113014
นางสาวบุญสิตา สิงห์กรณ์ 
15
5913113015
นางสาวเบญจวรรณ แสงธรรม 
16
5913113016
นางสาวพรนิภา พิมเสน 
17
5913113017
นางสาวพุทธิมา ลีนพฤทธิ์ 
18
5913113018
นางสาวพุธิตา ยอดเพ็ชร 
19
5913113019
นางสาวแพรวไพลิน บุญทับ 
20
5913113020
นางสาวภัทรกันย์ คำเติม 
21
5913113021
นางสาวภาณินี ฝั้นเฝือ 
22
5913113024
นางสาวศศิชล คำเภา 
23
5913113025
นางสาวศิริรัตน์ มณีนาค 
24
5913113026
นางสาวสุดารัตน์ คงสวัสดิ์ 
25
5913113028
นายธนภูมิ เกาเทียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
5913113029
นายธีระชิต บุริวัฒน์ 
27
5913113030
นายอรรถภูมิ ทับทิม 
28
5913113031
นายอานนท์ เหมะคช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................