มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 24/05
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6335242002
นางสาวนภณัฐ หมื่นแพน 
2
6335242003
นางสาวประทุมพร พุ่มพวง 
3
6335242004
นางสาวลลิตา ทะยอม 
4
6335242005
นางสาววาสนา บาขาว 
5
6335242006
นางสาววิดารัตน์ นุ่มเกลี้ยง 
6
6335242007
นางสาวเศรษฐินี ตรีอินทร์ 
7
6335242008
นางสาวสุภัทรา ประพัตร 
8
6335242009
นางสาวอภิญญา สังโส 
9
6335242011
นายดิเรก นาคทองแดง 
10
6335242012
นายพชรพงศ์ สร้อยเพ็ชร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................