มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง 23/34
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6232426002
นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประทีป 
2
6232426005
นางสาวสุพิณโญ บุญมี 
3
6232426006
นายกฤตภาสชัย ก๋าเร็ว 
4
6232426018
สิบโทพชรพล ประทุมเวียง 
5
6232426022
สิบเอกภาณุพงศ์ อุดรวงค์ 
6
6232426039
นางสาวจุฑามาศ อินทร์สุข 
7
6232426040
นางสาวณัฐนิชา ณ ระนอง 
8
6232426041
นางสาวพรทิพย์ เกลี้ยงมะ 
9
6232426042
นางสาวมนทิชา บัวคำ 
10
6232426043
นางสาวอมลมณี คชนิล 
11
6232426045
สิบเอกจรูญ แป้นแก้ว 
12
6232426047
นายจีรภูมิ ภูมิผล 
13
6232426048
สิบโทชนะชัย มณีทรัพย์ 
14
6232426050
สิบโทชูศักดิ์ สุดเงิน 
15
6232426052
นายณัฐชานนท์ กาศสกุล 
16
6232426054
สิบโทณัฐภัทร ศรีคล้าย 
17
6232426055
นายเดชชาติ โพธิ์ปาน 
18
6232426056
สิบตรีธนกร ลูกศร 
19
6232426057
สิบตรีธนภัทร วงษ์อ่อนสนิท 
20
6232426058
สิบโทนฤเบศร์ แสงจันดา 
21
6232426059
สิบโทน่านราชันย์ ชะวาเขต 
22
6232426060
สิบตรีประทีป จันทร์เนตร 
23
6232426061
สิบโทพงศ์พัทธ์ แดงเรือง 
24
6232426063
นายพรรษวุฒิ มั่นพรรษา 
25
6232426064
สิบเอกพิเชษฐ์ แก้วมี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง 23/34
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6232426065
สิบตรีพิษณุ อุ่นชาวนา 
27
6232426066
สิบโทภัทรพงศ์ ศรียัง 
28
6232426067
สิบตำรวจตรีภัทรพล กลิ่นเจาะ 
29
6232426069
นายมินธดา กลัดเฟื่อง 
30
6232426070
สิบโทวีระพล ประทุมทอง 
31
6232426071
นายศักดิ์สยาม สีทา 
32
6232426072
สิบโทศิวกร ศรทรง 
33
6232426073
สิบโทสิทธิพงษ์ คงรอด 
34
6232426074
สิบโทอมรเทพ มุมวงค์ 
35
6232426076
สิบโทสรวิศ สาดจุ้ย 
36
6232426078
นายชาติชาย เม่นแตง 
37
6232426082
นางสาวประภาทิพย์ เนียมหอม 
38
6232426083
สิบตำรวจโทก่อเกียรติ กิติเงิน 
39
6232426084
นางสาววิชิตา เงินแจ้ง 
40
6232426085
นายนิติรัฐ ตราชื่นต้อง 
41
6232426087
สิบตำรวจโทชัชพงศ์ ดงงาม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................