มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ดนตรีสากล กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712411017
นายนิมิต นิ่มมา 
2
5712411019
นายบัญญัติ รอดภัย 
3
5712411035
นายอิสรีย์ ชำนาญไพร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................