มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรวิชาชีพครู 25/51
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6436116001
นางสาวกนกวรรณ พิรณฤทธิ์ 
2
6436116028
นายวรเชตษ์ ศรีบรรเทา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................