มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 26/31
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6532422001
นางสาวกาญจนา ทองสวี 
2
6532422002
นางสาวชรินทร์ณาทิพย์ หมอกมืด 
3
6532422004
นางสาวรุ่งรวี นวนเกิด 
4
6532422005
นางสาววรัญญา โตอุ่นเพ็ชร 
5
6532422008
นางสาวอภิชญา เหมือนเชตุ 
6
6532422009
นายชณัฐ ข่ายทอง 
7
6532422010
นายชนะสิทธิ์ ชัยศักดิ์เลิศ 
8
6532422011
นายชโนทัย มโนนัย 
9
6532422012
สิบโทชัยวุฒิ อุ่นดี 
10
6532422013
นายฐิติเดช มณี 
11
6532422015
นายนนทนันทร์ รอดวิหก 
12
6532422016
นายพชธกร คุ้มไกรสร 
13
6532422017
นายรัดตภูมิ พันธุกูล 
14
6532422019
นายศักดิ์นที เครืออยู่ 
15
6532422021
นายสุภฤกษ์ คำแสง 
16
6532422022
นายอภิชาต แร่แพ่ง 
17
6532422024
นางสาวสุรีรัตน์ กลมพุก 
18
6532422025
นางสาวปรียาภรณ์ โพธิ์ทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................