มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612229001
นางสาวกันตา ด้วงหิรัญ 
2
6612229002
นางสาวกัลยรัตน์ อ่ำจิตต์ 
3
6612229003
นางสาวพรกนก คำมา 
4
6612229004
นายกฤตณัฐ สุขศรี 
5
6612229005
นายจักรพันธ์ ธูปทอง 
6
6612229006
นายธนวันต์ แก่นเสน 
7
6612229007
นายธีรภัทร แผ้วเกษม 
8
6612229008
นายนพเก้า กันมา 
9
6612229009
นายปฏิพัทธ์ ต๊ะวิโล 
10
6612229010
นายปณิธิ อิ่มชาลี 
11
6612229011
นายปุญญพัฒน์ ยอดเกตุ 
12
6612229013
นายสุวิจักษณ์ สุวรรณ์ 
13
6612229014
นายอัครพงษ์ เถาวัลย์ 
14
6612229015
นายเอกราช ปานทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................