มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย 21/37
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6032418001
นางสาวจิรายุ จันทะบุตร 
2
6032418011
นางสาวพรพิมล คำแสนเดช 
3
6032418012
นางสาวพรพิมล เอี่ยมอ่อน 
4
6032418018
นางสาวสุมาลี สุริยะมาศ 
5
6032418020
นายวันลือ ประสม 
6
6032418021
นายวีรภัทร โชติรัตน์ 
7
6032418022
นายอภิสิทธิ์ ผึ้งสุข 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................