มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย 21/37
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6032418001
นางสาวจิรายุ จันทะบุตร 
2
6032418002
นางสาวชนธีร์ โชติมนต์ 
3
6032418003
นางสาวณัฏฐนันท์ ประเสริฐกุล 
4
6032418006
นางสาวนัทวรรณ บุริโท 
5
6032418007
นางสาวน้ำฝน แยงสา 
6
6032418008
นางสาวปวีณา ทองแฉล้ม 
7
6032418010
นางสาวพเยาว์ สุขเกษม 
8
6032418011
นางสาวพรพิมล คำแสนเดช 
9
6032418012
นางสาวพรพิมล เอี่ยมอ่อน 
10
6032418013
นางสาวพรรณธนัน มั่นพรม 
11
6032418018
นางสาวสุมาลี สุริยะมาศ 
12
6032418019
นางสาวอทิตยา สุวรรณเลิศ 
13
6032418020
นายวันลือ ประสม 
14
6032418021
นายวีรภัทร โชติรัตน์ 
15
6032418022
นายอภิสิทธิ์ ผึ้งสุข 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................