มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น กลุ่ม 2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412405039
นางสาวกรวีร์ ศรีม่วง 
2
6412405040
นางสาวกัลยา นาสิงห์คาล 
3
6412405041
นางสาวจันทร์จิรา บุญช่วย 
4
6412405042
นางสาวจุฑารัตน์ สงทิม 
5
6412405043
นางสาวชัชฎาภรณ์ ยอดแก้ว 
6
6412405044
นางสาวฐิติชญา ศรีมา 
7
6412405045
นางสาวฐิติยา วงษ์หิรัญ 
8
6412405047
นางสาวณัฐกานต์ ปานศรี 
9
6412405051
นางสาวนนท์ธีญาภรณ์ ชูจิตร 
10
6412405052
นางสาวนิลสุดา อ้นมณี 
11
6412405054
นางสาวบุษกล ศรีบุญ 
12
6412405056
นางสาววรรณษา ดอนจิ๋วไพร 
13
6412405057
นางสาววรินรำไพ ฟักเจริญ 
14
6412405058
นางสาววัสรา กัมปนาท 
15
6412405059
นางสาววิจิตรา สารีเกิด 
16
6412405060
นางสาววิจิตริดา สุวรรณรัตน์ 
17
6412405061
นางสาวสุภาภรณ์ นันใจยะ 
18
6412405062
นางสาวสุวิมล บุญหล่อ 
19
6412405063
นางสาวอัจฉริยา อินทะกูล 
20
6412405065
นายก้องเกียรติ สุขสัมพันธ์ 
21
6412405066
นายกัสกร แสงอาทิตย์ 
22
6412405067
นายเกษม ศรีเกษม 
23
6412405068
นายชยุตพงศ์ พุทธนารายณ์ 
24
6412405069
นายณัฐกิตติ์ เหล็กกล้า 
25
6412405070
นายณัฐดนัย เอ็งประเสริฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น กลุ่ม 2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6412405071
นายธีรภัทร ปิยะเวชการ 
27
6412405072
นายปิติพล สิงห์ชู 
28
6412405073
นายศิวกร ยอดคง 
29
6412405074
นายสุปะเกียรติ์ ขวัญสูงเนิน 
30
6412405076
นางสาวรจรินทร์ นภาศิริปกรณ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................