มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ เศรษฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6112617002
นางสาวกาญจนา ศิริวัฒนาวรสกุล 
2
6112617003
นางสาวจริยา พรามวิมล 
3
6112617004
นางสาวชณัฐริตา พรมเผือก 
4
6112617005
นางสาวณัฐพร ดีจาก 
5
6112617006
นางสาวทิพวรรณ สีคำมาย 
6
6112617007
นางสาวนภัสภรณ์ ดำสนิท 
7
6112617008
นางสาวนรินภรณ์ วันทองสุข 
8
6112617009
นางสาวมัจฉา ชื่นอารมย์ 
9
6112617011
นายธนวันต์ สิทธิศร 
10
6112617012
นายนพคุณ บัวชุ่ม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................