มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด 22/06
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6135606001
นางสาวกชกร จงพ่วง 
2
6135606005
นางสาวณิชนันทน์ อินขำ 
3
6135606008
นางสาววรัญญา กลิ่นมณฑา 
4
6135606012
นางสาวสุภาวดี กานตารัมภ์ 
5
6135606016
นายณัฐวัฒน์ น้อยน้ำใส 
6
6135606018
นายพสุเชฐ ประเสริฐศักดิ์ 
7
6135606020
นางสาวสิริวิมล จีนย้าย 
8
6135606021
นางสาวนภัสวรรณ กรีบกำไร 
9
6135606022
นางสาวพรรณราย มอญชื่น 
10
6135606023
นางสาวมนัชนก ใจเพ็ชร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................