มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512105001
นางสาวกนกวรรณ อุ่นใจ 
2
6512105002
นางสาวกรรณิการ์ อินทร์รอด 
3
6512105004
นางสาวจันทร์จิรา จันทร์รักษา 
4
6512105005
นางสาวจิราภรณ์ เพชรภู่ 
5
6512105006
นางสาวจุฑามาศ พรมมา 
6
6512105007
นางสาวชมพูนุช กิจชัยมงคล 
7
6512105008
นางสาวชลลดา ต๊ะมะปุ๊ด 
8
6512105009
นางสาวณัฐริกา ตุงคะศิริ 
9
6512105010
นางสาวธีรภร บุญคำ 
10
6512105011
นางสาวธีร์วรา เอื้อกูลกานต์ 
11
6512105012
นางสาวนันทนา มีกำลัง 
12
6512105013
นางสาวนันทวัน มาคำ 
13
6512105014
นางสาวพชรพร ศีระชาติ 
14
6512105015
นางสาวพรปวีณ์ เกตุนิล 
15
6512105017
นางสาวเพชรรัตน์ กลิ่นศรี 
16
6512105018
นางสาวภัทรวิจิตรา แก้วเล็ก 
17
6512105020
นางสาวมุฑิตา น้อยจีน 
18
6512105021
นางสาวมุทิตา แสงอยู่ 
19
6512105024
นางสาวศุราศรี โพธิ์มี 
20
6512105025
นางสาวสุพรรษา ด่อนจันทร์ 
21
6512105026
นางสาวสุพิชญา จันทร์สิงห์ 
22
6512105027
นางสาวอวิกา พูลนุช 
23
6512105028
นางสาวอัญชิสา เพียรทวีผลรุ่ง 
24
6512105029
นายนพพร หงษ์ลอ 
25
6512105030
นายศุภณัฐ บุญสุข 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................