มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา จุลชีววิทยา กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612212009
นางสาวเบ็ญจพร ตรีพยัคฆ์ 
2
5612212018
นางสาวสาวิตรี บุญวาส 
3
5612212020
นางสาวสุนิสา โป่งปันต๊ะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................